28/02/22  Thông báo từ Sở  104
Một số điều chỉnh về việc xác định và cách ly F0; F1
 06/10/21  Thông báo  3594
   Ngày 03 tháng 10 năm 2021, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Tân Yên đã có Thông báo số 106/TB-UBND về giờ làm việc mùa Đông của các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước các cấp trên địa bàn huyện Tân Yên.